# پوستر_برگزیده_دومین_اجلاس_سراسری_ناشران_جهان_اسلام